ประกาศแล้ว! แนวทางเปลี่ยนแปลงประเทศ 13 ด้าน ฉบับปรับแต่งใหม่


ประกาศแล้ว! แนวทางปรับปรุงประเทศ 13 ด้าน ฉบับแก้ไขใหม่
ช่วงวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศนร เรื่อง การประกาศกลยุทธ์แก้ไขประเทศ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
โดยป้ายประกาศนร เรื่อง การประกาศแนวทางปรับปรุงประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษารวมทั้งใช้บังคับ ช่วงวันที่ ๖ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ นั้น ด้วยเหตุว่าพ.ร.บ.แผนและก็แนวทางการจัดการปฏิวัติประเทศ พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้การจัดทำแนวทางแก้ไขประเทศ จำต้องใกล้เคียงรวมทั้งเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่มีความสำคัญในการรบชาติรวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ที่มีความสำคัญในการรบชาติ
ซึ่งถัดมาที่มีความสำคัญในการรบชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ มีผลบังคับใช้ตอนวันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ที่มีความสำคัญในการรบชาติ มีผลบังคับใช้ตอนวันที่ ๑๘ ม.ย. ๒๕๖๒ นำมาซึ่งการทำให้ควรจะมีการปรับแก้กลยุทธ์เปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อสอดคล้องกับที่มีความสำคัญในการรบชาติแล้วก็แผนแม่บทภายใต้ที่มีความสำคัญในการรบชาติ
โดยคณะกรรมการปรับปรุงประเทศด้านต่างๆปฏิบัติการปรับแต่งแนวทางปรับปรุงประเทศตามขั้นตอนของข้อบังคับเสร็จ รวมทั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและก็รายงานต่อสภานิติบัญญัติเพื่อรู้และเข้าใจดีแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ใช้บังคับถัดไป
เพื่อเป็นไปตามที่ระบุในพ.ร.บ.แผนแล้วก็กระบวนการปฏิบัติการปฏิวัติประเทศ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ทำการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติ ในฐานะที่ทำการผู้ช่วยของคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงประเทศ ได้ดำเนินงานเสนอร่างแนวทางปฏิวัติประเทศ (ฉบับแก้ไข) ต่อคณะกรรมการที่มีความสำคัญในการรบชาติเพื่อพินิจพิเคราะห์ความกลมกลืนกับที่มีความสำคัญในการรบชาติ แล้วก็แผนแม่บทภายใต้ที่มีความสำคัญในการรบชาติ ด้วยแล้ว
เวลานี้ คณะรัฐมนตรีได้พินิจพิเคราะห์มีความเห็นถูกใจแนวทางแก้ไขประเทศ (ฉบับเปลี่ยนแปลง) ดังที่ที่ทำการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติ ในฐานะข้างผู้ช่วยคณะกรรมการที่มีความสำคัญในการรบชาติรวมทั้งคณะกรรมการแก้ไขประเทศเสนอ แล้วก็สภานิติบัญญัติรับรู้กลยุทธ์เปลี่ยนแปลงประเทศ (ฉบับแก้ไข) เป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ก็เลยให้ประกาศแนวทางแก้ไขประเทศ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อรู้โดยทั่วถึง
ประกาศในวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์อร่อย
นายกฯ
 

ดังนี้สำหรับกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงประเทศ 13 ด้าน ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่นี้ มีความหน้า 325 หน้า
มีทั้งสิ้น 13 ด้าน 1.ทางด้านการเมือง2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน3..ทางกฎหมาย4.ด้านกระบวนการยุติธรรม5..ทางเศรษฐกิจ6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม 7.ด้านสาธารณสุข 8.ด้านสื่อสารมวลชน ไอที9.ทางด้านสังคม
10.ด้านพลังงาน 11.ด้านการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ทำลายล้างการโกงและก็ประพฤติผิด 12.ทางการศึกษา13..ทางวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากร (คลิกอ่าน)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *